Labyrintti
Etusivu / Yritys / Tietosuojaseloste
Etusivu / Yritys / Tietosuojaseloste

Tietosuoja­seloste

Pyydä tarjous!

Labyrintti Media Oy | asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 §

Labyrintti Media Oy (”Rekisterinpitäjä”) kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut suojaamaan Rekisterinpitäjän tuotteita ja palveluita (”Palvelu”) käyttävien henkilöiden sekä sidosryhmien edustajien tietoja (Palvelun käyttäjät ja sidosryhmien edustajat yhdessä ”Rekisteröity”) yksityisyyttä. Rekisterinpitäjän asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavat osarekisterit: Palvelun käyttäjien tiedot sisältävä asiakasrekisteri ja asiakkuudenhallintajärjestelmään tallennettujen sidosryhmien edustajien tiedot markkinointia varten sisältävä markkinointirekisteri.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan mitä tietoja Rekisterinpitäjä kerää ja miten niitä käytetään. Henkilötiedoilla tarkoitetaan Rekisteröityä koskevia tietoja, jotka voidaan tunnistaa tiettyä henkilöä koskeviksi, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Voimme myös kerätä muita kuin henkilötietoja eli tietoja, joita ei voi käyttää henkilöiden tunnistamiseen. Tällaista tietoa saattaa syntyä myös silloin, kun henkilön tunnistamisen mahdollistavia osioita poistetaan henkilötiedoista. Me keräämme ja käytämme sekä henkilötietoja että muuta informaatiota ja yhdistelemme niitä.

Rekisterinpitäjä ei vastaa kolmansien tahojen toimista (mukaan lukien henkilöt, yritykset ja palvelut), kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, Rekisteröidyn heille tarjoaman tiedon käyttämisestä tai mistään tuotteista tai palveluista, joita ne saattavat tarjota.

Pyydämme Rekisteröityä lukemaan koko tämän asiakirjan ennen kuin käytät Palvelua.

1. Tietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Henkilötietoja käsitellään Palvelun käyttöä, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän lähettämistä varten. Rekisterinpitäjä sitoutuu noudattamaan tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisterinpitäjä pyrkii asianmukaisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä henkilötietoihin, niiden sopimatonta käyttöä ja mahdollista epätarkkuutta. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista.

2. Kerätyt tiedot, tietolähteet ja tietojen eheys

Rekisterinpitäjä kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia tässä tietosuojaselosteessa selostettuihin tarkoituksiin.

Rekisterinpitäjän asiakasrekisterissä ylläpidetään Rekisteröityjen seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • organisaatio ja asema;
 • nimi- ja osoitetiedot;
 • puhelinnumerot;
 • sähköpostiosoite;
 • IP-osoite;
 • yhteysloki.
Asiakasrekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti Rekisteröidyltä itseltään Palvelun käytön yhteydessä.

Rekisterinpitäjän markkinointirekisterissä ylläpidetään Rekisteröityjen seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • organisaatio ja asema;
 • nimi- ja osoitetiedot;
 • puhelinnumerot;
 • sähköpostiosoite;
 • IP-osoite;
 • yhteysloki;
 • Rekisterinpitäjän ja sidosryhmien edustajien väliset puhelut;
 • muut sidosryhmien edustajien suostumuksella saadut tiedot.

Markkinointirekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti Rekisteröidyltä itseltään asiakastapaamisten tai muun kontaktoinnin yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit.

Keräämme myös tietoja teknisesti, kun käytät Palveluamme. Tämä tieto saattaa sisältää IP-osoitteesi sekä pyyntöjesi ja toimintojesi ajankohdat Palvelussa.

Parantaakseen palvelua Rekisterinpitäjä voi myös käyttää työkaluja tai kolmansien tahojen analytiikkaohjelmistoa kerätäkseen ja käyttääkseen tietoja, joita ei yhdistetä yksittäiseen asiakkaaseen.

Yllä mainittu informaatio kerätään Rekisteröidyiltä Palvelun käytön yhteydessä. IP-osoitteet, käyttöjärjestelmät, kirjautumisajankohdat, selaintyypit ja kieli sekä ohjaavan verkkosivuston osoite voidaan kerätä automaattisesti. Rekisterinpitäjä voi käyttää tätä informaatiota tarkkaillakseen ja analysoidakseen palveluiden käyttöä.

Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai Rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

3. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinoitia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilömatrikkeleja varten. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja Palvelun turvallisuuden takaamiseksi.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista sijaitsee fyysisesti Rekisterinpitäjän ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkoisia palveluntarjoajia palvelun teknisten ratkaisujen toteuttamiseksi, kuten sähköpostipalvelun tarjoajia, maksupalvelujen tarjoajia ja tietojen analysoijia. Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää henkilötietoja tarpeen mukaan edellä mainituille palveluntarjoajille, jotta ne voivat tarjota palvelujaan Rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi jakaa henkilötietoja esimerkiksi liiketoimintamme kaupan tai vastaavan yritysjärjestelyn yhteydessä. Tilastollisia tai anonyymejä tietoja Rekisteröidystä voidaan luovuttaa esimerkiksi mainostajille, liikekumppaneille ja muille kolmansille tahoille.

4. Rekisterin suojaus

Rekisteri säilytetään Rekisterinpitäjän salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin pääsy niiden sisältämiin tietoihin on vain Rekisterinpitäjällä. Tietojen käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palvelimet, joilla ylläpidetään tietokantoja, sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietokantoja pääsevät käsittelemään vain Rekisterinpitäjän siihen erikseen valtuuttamat henkilöt.

5. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan Palvelu tekniseksi toteuttamiseksi väliaikaisia evästeitä (cookie). Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy Rekisteröidyn tietokoneelle ja jonka avulla Palvelu voi ylläpitää istuntoa palvelun käytön ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista Rekisteröidyn kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista. Rekisteröityjen, jotka eivät halua evästeitä tietokoneillensa, tulisi asettaa selaimensa kieltämään evästeet ennen kuin he käyttävät Palvelua, ottaen kuitenkin huomioon, että jotkin verkkosivuston ominaisuudet eivät toimi kunnolla ilman evästeitä.

Palvelun käytöstä kerätään anonyymejä tietoja Google Analytics -ohjelmalla. Rekisteröity voi estää Google Analytics -evästeiden käytön osoitteessa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kun Rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö Rekisterinpitäjälle alla mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle noudattamalla kyseisissä sähköposteissa olevia ohjeita. Mikäli kieltäydyt vastaanottamasta kyseisiä sähköposteja, Rekisterinpitäjä voi silti lähettää sinulle muuta kuin markkinointiin liittyvää asiakasviestintää, kuten sähköposteja liittyen Rekisterinpitäjän toimintaan.

7. Muutokset

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tällä sivustolla. Muutoksilla ei heikennetä Rekisteröityjen oikeuksia ilman Rekisteröidyn suostumusta. Rekisterinpitäjä informoi olennaisista muutoksista erikseen Palvelun kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

8. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Rekisteröidyllä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys Rekisterinpitäjään alla olevaan osoitteeseen.

Labyrintti Media Oy

Y-tunnus: 2680176-2
Osoite: Hämeenkatu 5 B, 33100 TAMPERE
Puhelin: 0104401000
Fax: 0104401001
E-mail:
www: www.labyrintti.com
Yhteyshenkilö: Mikko Laakso, asiakaspalvelupäällikkö

17.2.2015

Pyydä tarjous!